Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Eisen aan de risico-inventarisatie en -evaluatie

1 april 2021

De Arbowet verlangt een risico-inventarisatie en -evaluatie van elke werkgever. In essentie is dat niets anders dan een overzicht van de (mate van) gevaren die werkenden lopen, van de bestaande maatregelen en van voorgenomen maatregelen voor verbetering. Een RI&E moet volledig en betrouwbaar zijn, en uitgaan van de actuele inzichten in wetenschap en arbozorg. Het verplichte plan van aanpak moet duidelijk zijn over hoe tekortkomingen te verhelpen, over prioriteiten en volgorde van maatregelen (Arboregeling artikel 2.1. eerste lid).

Toets

Vele arbeidsorganisaties, gewoonlijk met ten hoogste 25 werknemers, voldoen aan die plicht door gebruik van een zogeheten RI&E-instrument; zie rie.nl. Daar staan RI&E-instrumenten waarover werkgevers- en werknemersorganisaties het eens zijn. Als er voor uw sector niet zo’n instrument is, of uw organisatie meer dan 25 werknemers heeft, kunt nog wel een RI&E-instrument gebruiken of op een andere manier zo’n document opstellen. Dan is echter wel een toets op de RI&E verplicht, door een gecertificeerde arbodienst (de zogeheten vangnetregeling), OF tenminste één afzonderlijke gecertificeerde arbodeskundige (maatwerkregeling): een bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, of arbeids- en organisatiedeskundige; deze adviseert zo nodig tot inschakelen van andere deskundigen. Zo’n maatwerkregeling kan een werkgever aangaan als de cao van zijn sector dat mogelijk maakt, of als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging er schriftelijk mee instemt.

Dit artikel spreekt verder over ‘de (toetsende) deskundige’.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Keuzes

Veel arbeidsorganisaties stellen het RI&E-document zelf op, vaak in samenwerking van werkgever, leidinggevenden en werknemers, gecoördineerd door de preventiemedewerker. Dat bevordert draagvlak op de werkvloer. Alleen de tóets op de RI&E is bij wet voorbehouden aan deskundigen. Misverstanden en kosten zijn te vermijden door, vóór aan de RI&E te beginnen, de deskundige te kiezen en werkafspraken te maken (met instemming van de ondernemingsraad, indien aanwezig). De deskundigen kunnen u helpen aan een praktische methodiek en procesbegeleiding. Diverse van hen leveren een geautomatiseerd systeem, zoals voor zelf inventariseren en de RI&E actueel houden, en e-mails genereren voor acties in het plan van aanpak.

Welke?

Arbeidsorganisaties hebben vanwege verzuim al regelmatig contact met de bedrijfsarts. Die kent het werk en de mensen, het heeft zeker voordelen hem te vragen voor de RI&E-toets. Maar er is geen wettelijke plicht om de vaste bedrijfsarts of diens arbodienst de toets te laten doen. U kiest bij voorkeur een deskundige met een vak dat aansluit bij de arbeidsomstandigheden in uw organisatie en met ervaring in de branche. Liefst heeft deze een netwerk om snel een beroep op anderen te doen. Er is geen richtlijn of vuistregel over kosten van de toets. Aard en omvang van de arbeidsorganisatie maken veel uit, net als uw wensen en specifieke problematiek. Het is nuttig om een offerte te vragen.

Wat?

De minimale aanpak is dat de werkgever het opgestelde RI&E-document voorlegt aan de deskundige. In het geval van een middelgroot administratiekantoor kán de deskundige volstaan met een schriftelijk akkoord. In beginsel is het volgende gangbaar.

  • Een gesprek met de bedrijfsleiding of personeelsdirecteur, voor een indruk van het commitment en het beleid van de organisatie.
  • Een gesprek met de preventiemedewerker of P&O: wat is er al geregeld.
  • Bestuderen van gegevens, zoals personeelsbestand, ongevallen, verzuim, beroepsziekten, vergeleken met de branche.
  • Een rondgang door de vestiging(en); de deskundige kijkt rond en doet korte navraag bij werknemers.

Welke en hoeveel werkplekken of vestigingen de deskundige bezoekt, dat is zeker punt van gesprek en onderhandeling bij de opdracht. Een kleine rondgang kán genoeg zijn bij een organisatie met bijvoorbeeld veel dezelfde machines of materieel gelijke vestigingen. Máár: als psychosociale arbeidsbelasting een wezenlijk probleem is, verschilt dat vaak sterk per werkeenheid. Dat vraagt aparte aandacht. Als risico’s en vestigingen sterk verscheiden zijn, zal de deskundige meer bezoeken moeten doen, en wordt de toets duurder. Optie is dan wellicht toch de RI&E (deels) te laten opstellen door de deskundige, waar maar mogelijk met de preventiemedewerker en werknemers.