Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Arbokompas respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten heeft Arbokompas daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden van betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, tablet of telefoon. Met het voortzetten van het bezoek van de website Arbokompas accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van het privacy reglement/privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel  1          Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “de website): arbokompas.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”) Coöperatieve Vereniging Arbokompas U.A., gevestigd te Utrecht, Johannes de Bekastraat 71 3514 VL, KVK: 80899765.

 

Artikel  2          Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enig commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde digitale aanbiedingen.

 

Artikel  3          De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden alsmede alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel  4          Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
De website tijdelijk niet beschikbaar stellen teneinde updates te kunnen uitvoeren.

 

Artikel  5          Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van dit/deze privacy regelement/policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel die derden of uw apparatuur oplopen als gevolgd van uw verbinding met of het gebruikt van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolgd hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel  6          Het verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie oever een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificatoren zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties en het tot stand brengen van vraag en aanbod: het matchen.

 

Artikel  7          Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@arbokompas.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel  8          Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel  9          Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, dan stuurt u een mail naar: info@arbokompas.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dan dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of na enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel  10        Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet bepaald is.

 

Artikel  11        Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website ArboKompas geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website Arbokompas als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het eventuele inloggen te vergemakkelijken.

De website Arbokompas gebruiken de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.
  • Geen overige cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van uw cookies voor elk besturingstype; nodigen wij u uit om de volgende website te raadplegen: Cookies | Autoriteit Persoonsgegevens

 

Artikel  12      Beeldmateriaal en aangeboden diensten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel  13        Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel  14        Contact

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met: info@arbokompas.nl