Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Ontslag tijdens ziekteverzuim kán

26 juni 2023

Veel werknemers denken dat ze niet ontslagen kunnen worden tijdens ziekteverzuim. Werkgevers denken dat vaak ook. Ten onrechte. Het Nederlands arbeidsrecht heet vrij star te zijn. Ook dat is ten onrechte. Een werknemer die werk weigert, ondanks aanmanen door de werkgever en schriftelijk waarschuwen, die kan ontslagen worden. Een werknemer die ziek gemeld is en weigert z’n re-integratieverplichtingen na te komen, ondanks re-integratieactie van de werkgever en schriftelijk waarschuwen: de werkgever heeft een geldige reden voor opzegging.

Burgerlijk Wetboek (BW)

Het opzegverbod tijdens ziekteverzuim staat in artikel 7:670 BW 1e lid: “De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij ..”. Het gaat dus om een verbod tijdens ziekteverzuim, wat niet hetzelfde is als vanwege ziekteverzuim. Velen denken dat en sommigen schrijven het zo slordig op in handboeken. Het “tenzij” betreft onder meer nalatigheid van de werknemer wat betreft re-integratie.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Arrest Hoge Raad bevestigt

Onlangs heeft de Hoge Raad bevestigd dat ontslag tijdens ziekte mogelijk is.

Een werkneemster was vanaf februari 2020 verwikkeld in een complex conflict met haar werkgever, leidinggevende, projectleiders en een externe subsidiënt. Velerlei pogingen de zaak op te lossen faalden, mediation ook, net als coaching om de vrouw te helpen anderen tactischer te bejegenen. De werkneemster had zich meermalen ziek gemeld, de werkgever zag uiteindelijk geen uitweg dan ontslag tijdens het ziekteverzuim.

 

De vrouw vocht dat aan bij de Kantonrechter en vervolgens het Gerechtshof. Daar betoogde ze onder meer dat delen van haar handelen – zoals diverse forse uitlatingen tegen haar projectleider – niet geheel los te zien zijn van haar ziektebeeld. Daarom had ze ook de neiging om onderwerpen niet af te sluiten en erop terug te komen. Ze zag dus wel degelijk een verband tussen de ziekte en het ontslag. Overlegde medische verklaringen wezen op burn-out en spanningen, maar er bleek geen verband met de verstoorde verhoudingen, zo concludeerde het Gerechtshof in mei 2022. Het ontslag bleef in stand. De vrouw bracht de zaak voor de Hoge Raad. In april 2023 reageerde deze afwijzend. De Raad motiveerde dat niet nader, omdat hij geen vragen zag “..die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht”, de taak van de Raad.

 

Juridische bespreking

Arbeidsrechtadvocaat Marnix Ritmeester wijdt een bespreking aan dit Arrest. Hij signaleert in het digitale PW-magazine dat de rechtspraak wel enige ruimte geeft wat betreft het opzegverbod tijdens ziekte. Hij ziet hierin een nieuw geitenpaadje.

De advocaat-generaal had betoogd dat ontbinding tijdens ziekte in bijzondere omstandigheden mogelijk moet zijn. Haar wat uitgebreidere analyse leidde tot een beslismodel voor dergelijke situaties. De Hoge Raad nam dat niet over en laat de beslissing aan de rechters.

 

Ritmeester stelt dat de ontwikkeling in de rechtspraak voor werkgevers wat meer lucht geeft voor afscheid bij ziekte. “De werkgever moet wel aantonen dat de ziekte niet de oorzaak is van de wens tot het beëindigen van het contract. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, want een verstoorde relatie kan ook volgen uit bijvoorbeeld verschil van inzicht rondom de re-integratiepogingen.”

 

Geen punt, zeggen onze professionals 

Met dat laatste zullen onze arboprofessionals geen moeite hebben. De inzet van de professionals van arbodienst-leden van ArboKompas helpt juist tegen visieverschillen tussen werkgever en werknemer.

 

Gerechtshof

Hoge Raad

PW-Magazine