Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Gunst? Recht? Thuiswerken in vertrouwen!

6 april 2022

In 2019 werkte een op de vijf werknemers thuis, dat wil zeggen gemiddeld minder dan een dag. In 2020 was het bijna de helft die thuis werkte, en bijna voltijds. De pandemie heeft thuiswerk gewoon gemaakt. Het kost werkgevers nu soms moeite om hun mensen meer terug te laten komen op kantoor. U hoort ze weer, de grote en kleine kantoorergernissen: geluidshinder, verstoring van concentratie. Net voor de coronacrisis stonden de kantoortuinen onder kritiek. Volgens buitenlands onderzoek pakken ze negatief uit voor gezondheid én productiviteit, vooral de grotere kantoortuinen werken verzuim in de hand.

Nieuw kader

Veel grote arbeidsorganisaties richten kantoren anders in, meer als plek voor overleg, uitwisseling en contact. Alle werkgevers staan er nu voor afspraken te maken over “hybride werken”, het deels thuis en deels op kantoor werken. Dat kent allerlei uitdagingen, denk aan het voorkómen van een kloof met de mensen met machine- en locatiegebonden werkzaamheden.
De Sociaal-Economische Raad (SER) is hét adviesorgaan van regering en parlement. Werkgevers- en werknemersorganisaties beraadslagen daar met onafhankelijken (vnl. wetenschappers). Dat wil wel eens lang duren, maar soms heb je dan ook wat. Na exact 366 dagen broeden verscheen hun advies “Hybride werken”. Het mag hoe dan ook een belangrijk kader voor de komende jaren heten.

Juridische middenweg

Als werkgever kent u de wet flexibel werken. Die geeft werknemers onder meer een stevig recht op deeltijd c.q. meer of minder arbeidsuren: de werkgever kan zo’n verzoek alleen maar afwijzen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In de Tweede Kamer was er al begin 2021 een meerderheid om zo’n recht op thuiswerk vast te gaan leggen. Dit riep de sympathie van de bonden op en weerstand bij de werkgeversorganisaties.
De SER komt tot een middenweg. De Raad beveelt weliswaar een wettelijke regeling aan, maar van een open karakter. Een verzoek van een werknemer tot thuiswerk is te toetsen aan het gangbare wettelijke criterium van redelijkheid en billijkheid. Naar verwachting neemt de politiek dat over.

Bouwen op vertrouwen

Anderzijds roept de SER werkgevers op afstand te nemen van de traditionele werkinrichting. Voor hen geldt de opdracht te kijken naar mogelijk aanpassen van het werk zodat thuiswerk ook bereikbaar wordt voor bijvoorbeeld parttimers, flexwerkers en mensen met een beperking. Ook schrijft de Raad: “Er zal op andere wijze vorm moeten worden gegeven aan het toetsen of de werkenden naar tevredenheid hun taken vervullen. Dit vraagt om vertrouwen tussen werkgever en werkende”. De SER noemt het belang van sturing op resultaat, met aandacht voor de privacy van werkenden en met nieuwe inzet om kwaliteit van werk zichtbaar te maken. De SER baseert zulke aanbevelingen mede op nieuwe indicaties over productiviteit en het al of niet samengaan van technologische mogelijkheden en vertrouwen tussen mensen. Zie de illustratie.

 

Cultuurverandering

De SER adviseert tot meer onderzoek en deskundigheid voor verspreiding van informatie en praktische tips over hybride werken. De Arbeidsinspectie zal ook aandacht moeten gaan geven aan arbo in thuiswerk. Minister van Gennip van SZW werkt aan een “Agenda van de toekomst”. Die bouwt op output gericht werken en vertrouwen. Ze schrijft: “Er waren werkgevers die hier wantrouwend tegenover stonden. Maar ook deze werkgevers zijn inmiddels overtuigd door de goede ervaringen en productiviteit en hebben inmiddels vertrouwen in het werken en leidinggeven op afstand.”
Vertrouwen verder versterken
De coronacrisis leidde tot enkele rechtszaken over wel of niet mogen thuiswerken. Dat is vooral jammer, want werkgevers hebben wel wat beters te doen dan ruziën bij de rechter. In het SER-advies houdt thuiswerk het midden tussen een gunst en een recht. Dat geeft het vertrouwen dat hybride werken kan groeien zonder kwesties op de juridische spits te drijven. U kunt zich met uw arbodienstverlener concentreren op het verder versterken van vertrouwen in de arbeidsverhouding.
 
Zet uw arbodienst verzuimproblematiek in een bredere context?
Van arbodienst veranderen, erover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar.
 
Het SER-advies 

De brief van minister van Gennip, met als bijlage een rapport “Experimenteren met het werken thuis en op kantoor – inspiratie en lessen uit de praktijk”